รับทำเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการพัสดุ – ครุภัณฑ์

คุณกำลังต้องการ เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการพัสดุ – ครุภัณฑ์ ที่ทำงานแบบนี้ได้อยู่หรือไม่

การสมัครสมาชิก
เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่พัสดุจะทำการกรอกข้อมูลสมาชิก จากนั้นก็จะทำการตรวจสอบว่าเป็นสมาชิกหรือไม ถ้าใช่ก็จะหยุดการทำงาน แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะทำกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกแสดงรายละเอียดการสมัครสมาชิกและทำการบันทึกการสมัครสมาชิก

การเบิกพัสดุ
เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่พัสดุจะทำการกรอกข้อมูลพัสดุที่ต้องการเบิกและตรวจสอบว่ามีหรือไม่ถ้าไม่มีจะหยุดการทำงานแต่ถ้ามีก็จะแสดงข้อมูลพัสดุ จากนั้นก็กรอกจำนวนพัสดุที่ต้องการเบิก ถ้าการเบิกพัสดุให้ย้อนกลับไปกรอกพัสดุใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าไม่ต้องการกรอกข้อมูลการเบิกพัสดุเพิ่มให้กรอกชื่อผู้เบิกจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาการเบิกอนุมัติหรือไม่อนุมัติถ้าไม่อนุมัติก็หยุดการทำงานและถ้าอนุมัติก็จะเบิกพัสดุและบันทึกข้อมูลการเบิกพัสดุพิมพ์ใบเบิกพัสดุจบการทำงาน

การจองครุภัณฑ์
เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่พัสดุทำการกรอกครุภัณฑ์ที่ต้องการจองเพื่อตรวจสอบครุภัณฑ์ว่ามีหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะหยุดการทำงานแต่ถ้ามีก็จะแสดงข้อมูลครุภัณฑ์กรอกจำนวนครุภัณฑ์ที่ต้องการจองถ้าต้องการจองครุภัณฑ์เพิ่มให้กับย้อนไปกรอกครุภัณฑ์เพิ่มอีกครั้งแต่ถ้าไม่ต้องการกรอกชื่อผู้จองเจ้าหน้าที่พัสดุจะทำการอนุมัติการจองครุภัณฑ์และทำการบันทึกการจอง

การยืมครุภัณฑ์
เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่พัสดุทำการกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ต้องการยืมจากนั้นระบบก็จะตรวจสอบครุภัณฑ์ว่ามีหรือไม่ถ้าไม่มีก็จะหยุดการทำงานแต่ถ้ามีก็จะแสดงข้อมูลครุภัณฑ์จากนั้นก็ทำการกรอกจำนวนครุภัณฑ์ที่ต้องการยืม ถ้าต้องการยืมครุภัณฑ์เพิ่มให้ย้อนกลับไปกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้งแต่ไม่ต้องการให้ทำกรอกชื่อผู้ยืมจากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติถ้าไม่อนุมัติก็จะหยุดการทำงานแต่ถ้าอนุมัติก็จะทำการยืมครุภัณฑ์บันทึกข้อมูลการยืมครุภัณฑ์และพิมพ์รายการยืมครุภัณฑ์

การคืนครุภัณฑ์
เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่พัสดุ จะทำการกรอกข้อมูลการยืมครุภัณฑ์ระบบจะตรวจสอบข้อมูลการยืมครุภัณฑ์ จากนั้นระบบก็จะแสดงข้อมูลการยืมครุภัณฑ์และทำการเลือกรายการคืนครุภัณฑ์ถ้าต้องการคืนครุภัณฑ์เพิ่มให้กลับย้อนไปเลือกรายการคืนครุภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าไม่ต้องการจะคำนวณค่าปรับและทำการบันทึกรายการคืนครุภัณฑ์และพิมพ์รายการคืนครุภัณฑ์

การสั่งซื้อพัสดุครุภัณฑ์
เริ่มต้นจากเจ้าหน้าพัสดุจะทำการกรอกข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ จากนั้นระบบก็จะทำการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ว่าถึงจุดสั่งซื้อหรือยัง ถ้าไม่ก็จะหยุดการทำงานแต่ถ้าใช่ก็จะแสดงรายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์จากนั้นก็จะกรอกข้อมูลตัวแทนจำหน่าย และกรอกข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์แล้วจะทำการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ถ้าไม่ใช่ให้ย้อนกลับไปกรอกข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ใหม่อีกครั้งถ้าใช่จะทำการกรอกจำนวนพัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องการสั่งซื้อจากนั้นก็ทำการคำนวณราคาต่อหน่วยและราคารวมสุทธิ ถ้าต้องการที่จะสั่งซื้อพัสดุครุภัณฑ์เพิ่มให้ย้อนกลับไปกรอกข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์อีกครั้งถ้าไม่ต้องการให้ทำการบันทึกรายการสั่งซื้อพัสดุครุภัณฑ์และพิมพ์ใบสั่งซื้อ

การรับพัสดุครุภัณฑ์
เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่พัสดุจะทำการกรอกข้อมูลการสั่งซื้อพัสดุครุภัณฑ์จากนั้นระบบก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อพัสดุครุภัณฑ์ถ้าไม่มีให้กลับย้อนไปกรอกข้อมูลการสั่งซื้อพัสดุครุภัณฑ์แต่ถ้ามีก็จะแสดงข้อมูลการสั่งซื้อพัสดุครุภัณฑ์และรายการพัสดุครุภัณฑ์ที่สั่งซื้อคำนวณรายการพัสดุครุภัณฑ์ แสดงราคารวมสุทธิและตรวจสอบรายการและใบส่งของว่าตรงกันหรือไมถ้าไม่ตรงกันกันก็จะทำการแจ้งไปยังตัวแทนจำหน่ายและหยุดการทำงานแต่ถ้าใช่ก็จะทำการกรอกข้อมูลรับพัสดุครุภัณฑ์และทำการบันทึกรับพัสดุครุภัณฑ์

การส่งซ่อมครุภัณฑ์
เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่จะทำการกรอกข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบครุภัณฑ์และระบบก็จะแสดงข้อมูลครุภัณฑ์จากนั้นก็จะกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่จะส่งซ่อมและแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะส่งซ่อมกรอกข้อมูลตัวแทนจำหน่ายเพื่อตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายถ้าไม่ใช่ให้กลับย้อนไปกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้งแต่ถ้าตรวจสอบแล้วว่าใช่ให้เลือกตัวแทนจำหน่ายถ้าต้องการเพิ่มครุภัณฑ์ที่จะส่งซ่อมเพิ่มให้กลับย้อนไปกรอกข้อมูลส่งซ่อมครุภัณฑ์ใหม่อีกครั้งแต่ถ้าไม่ต้องการให้ทำการบันทึกการส่งซ่อมครุภัณฑ์และพิมพ์ใบส่งซ่อมครุภัณฑ์

การรับครุภัณฑ์ที่ส่งซ่อม
เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่พัสดุทำการกรอกข้อมูลการส่งซ่อมครุภัณฑ์และระบบจะทำการค้นหาข้อมูลการส่งซ่อมครุภัณฑ์ที่ส่งซ่อมและแสดงรายละเอียดการส่งซ่อมครุภัณฑ์จากนั้นก็จะทำการกรอกรายการครุภัณฑ์ที่จะส่งซ่อมแสดงรายการรวมสุทธิและทำการตรวจสอบว่ารายการที่ส่งซ่อมและใบส่งของตรงกันหรอไม่ถ้าไม่ก็จะแจ้งไปยังตัวแทนจำหน่ายถ้าใช่ก็จะทำการกรอกข้อมูลรับครุภัณฑ์ที่ส่งซ่อมและทำการบันทึกการรับครุภัณฑ์

การตัดจำหน่ายครุภัณฑ์
เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่พัสดุจะทำการกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์และแสดงข้อมูลครุภัณฑ์จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทำการกรอกข้อมูลที่จะตัดจำหน่ายและกรอกจำนวนครุภัณฑ์ที่จะตัดจำหน่ายถ้าต้องการเพิ่มครุภัณฑ์ที่จะตัดจำหน่ายเพิ่มให้ย้อนกลับไปกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายแต่ถ้าไม่ต้องการให้ทำการบันทึกรายการครุภัณฑ์ที่จะตัดจำหน่าย

การออกรายงาน
เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้อนุมัติ/ผู้บริหารจะทำการกรอกข้อมูลรายงานที่ต้องการออกระบบก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกันหรือไม่ถ้าไม่ตรงให้ย้อนกลับไปกรอกใหม่อีกครั้งถ้าใช่ก็จะแสดงข้อมูลรายงานและพิมพ์รายงาน