หนังสือขออนุมัติมอบรางวัลแก่พนักงาน ที่สร้างชื่อเสียงให้บริษัท

ปัจจุบันพนักงานที่มีความสามารถและชนะการประกวดหรือการแข่งขัน
จากกิจกรรมต่างๆ ภายนอกบริษัทเป็นจำนวนมาก
การประกาศเกรียรติคุณและมอบรางวัลโดยบริษัทให้แก่พนักงานดังกล่าว
มักจะต้องมีการยื่นเรื่องเพื่อขออนุมัติจากองค์กรภายในบริษัท เช่น
คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น
รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นพื่อสรุปกระบวนการและรายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานดังกล่าวเพียงแผ่นเดียว

รายงานการขออนุมัติมอบรางวัลแก่พนักงานที่สร้างชื่อเสียงให้บริษัท
รายงานการขออนุมัติมอบรางวัลแก่พนักงานที่สร้างชื่อเสียงให้บริษัท

Free !!! คุณสามารถ download ไฟล์ excel ต้นฉบับได้เพียงกรอกอีเมล์ด้านล่าง

[ninja_form id=2]